KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Değerli Buldan Vakfı Dostu,

Bu metin, Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na destek veren bağışçıların ve gönüllülerin, bursiyerlerin, bursiyer adaylarının ve diğer tüm paydaşların Vakıf ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına sahip olup kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyeti göstermektedir. Bu bilinçle, Vakıf ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Siz değerli bağışçılarımız, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız kişisel verilerinizi Vakıf merkezi, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun çerçevesinde Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bağış, gönüllülük, burs, eğitim ve savunuculuk çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı posta yoluyla Çarşı Mah. Zafer Okulu Sok. No:21 Buldan/Denizli adresine ya da e-posta yoluyla info@buldanvakfi.org adresine iletebilirsiniz.Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni